Az Ösztöndíjprogramban résztvevő ösztöndíjasokat a befogadó intézményekben mentorok támogatják. A mentorok tevékenysége elősegíti az ösztöndíjasok számára a közigazgatási szervezeti kultúra alapos megismerését, a kulturális értékek elsajátítását, a szervezetbe való beilleszkedést, az eredményes és zökkenőmentes feladatvégzést.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó pontos mentori pályázati felhívást a kapcsolódó anyagok között találja.

Amennyiben mentornak szeretne jelentkezni kérjük kattintson ide.

A kapcsolódó honlapon a regisztrációt követően tudnak majd jelentkezni. Arra kérjük Önöket, hogy jelentkezésük során fokozottan ügyeljenek arra, hogy a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramra (TKÖ Program) nyújtsák be mentori pályázatukat, figyelemmel arra, hogy párhuzamosan több ösztöndíjprogram pályáztatási eljárása is zajlik.

Ha jelentkezése kapcsán bármilyen kérdés, probléma merülne fel kérjük, hogy írjon a pGgSAtPalBFLRK5W0ycZdGtvQG1lLmdvdi5odQ== e-mail címre.

Hogyan lehetek mentor?

A befogadó intézménynél a mentori feladatok ellátására pályázat útján lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a közvetlen vezető támogató ajánlása szükséges.

A beérkezett pályázatok elbírálását követően, a Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály (a továbbikaban: KKO) javaslata alapján a befogadó intézmény tisztviselőjét a Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB) jelölheti ki mentorrá, ha

 • felsőfokú iskolai végzettséggel, 
 • legalább két éves közigazgatási gyakorlattal,
 • magas fokú önismerettel,
 • jó kommunikációs készséggel,
 • támogató nyilatkozattal rendelkezik a közvetlen vezetőtől.

A mentor az ösztöndíjast a program teljes időtartama alatt mentorálja.

Ki a mentor?

A mentor a befogadó intézményeknél kijelölt tapasztalt, a TKÖ Program iránt elkötelezett tisztviselő, aki a meghatározott módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes teljesítését, és értékeli az ösztöndíjas tevékenységét. A mentor azon túl, hogy szakmai és gyakorlati tanácsokkal látja el az ösztöndíjast, irányított feladatokat is adhat neki és azokat számon is kérheti.
A mentor folyamatosan követi és a megadott szempontok szerint értékeli az ösztöndíjas tevékenységét, majd a program végén egy részletes értékelést ad. Jogában áll az ösztöndíjast figyelmeztetni és adott esetben a programból való kizárását kezdeményezni, ha az ösztöndíjas nem az elvárásoknak megfelelően viselkedik, végzi a feladatát vagy egyéb más indok miatt nem tartja megfelelőnek, hogy az ösztöndíjas a közigazgatásban tevékenykedjen tovább.


A mentor feladatai

A testület által kijelölt mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen.
A mentori felkészítés alól abban az esetben adható mentesség, ha a kijelölt mentor korábbi ösztöndíjprogram során már részt vett a mentori felkészítésen.

A mentor az alábbi feladatokat látja el:

 • megszervezi a szakmai tapasztalatszerzés folyamatát, és ezt rögzíti a TKÖ szakmai gyakorlati programtervben;
 • egyezteti és rögzíti az adott szervezeti egység vezetőjével az ösztöndíjas képzésével és gyakorlatával kapcsolatos feladatokat, az időbeosztást és az ellátandó tevékenységet;
 • javaslatot tesz az ösztöndíjas megfelelő elhelyezésére és a gyakorlat során kapott feladatok ellátásához szükséges eszközök (pl.: munkaállomás, számítógép, telefon stb.) biztosítására vonatkozóan;
 • az ösztöndíjas érkezését követően 4-8 órában bemutatja a szervezet tevékenységét, az infrastruktúrát, továbbá rendelkezésre bocsátja a belső utasításokat (SzMSz, ügyrend, szervezeti felépítés, biztonsági szabályzat, viselkedési szabályok stb.);
 • bemutatja az ösztöndíjast az adott szervezeti egységek vezetőinek és a közvetlen kollégáinak; 
 • a befogadó intézmény adott szervezeti egységének vezetője a mentorral együttműködve biztosítja, hogy az ösztöndíjas megismerje az igazgatásszervezési folyamatokat;
 • feltárja és tisztázza az esetleges problémákat, továbbá megoldásokat keres azok elhárítására;
 • folyamatos kapcsolatot tart a KKO kijelölt munkatársával, részére tájékoztatást nyújt, és egyeztet az esetleges problémákról;
 • részt vesz a KKO által szervezett konzultációkon, és megosztja tapasztalatait a résztvevőkkel;
 • gondoskodik a beépített értékelési feladatok teljesüléséről, a beszámolót és az értékelő lapokat megküldi a KKO részére.

Az ösztöndíjas értékelése

A mentor a TKÖ szakmai gyakorlati programterv alapján szakaszonként értékeli az ösztöndíjas által elvégzett feladatokat, valamint nyomon követi az ösztöndíjas fejlődését.
A mentor a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az értékelőlapok egy aláírt példányát elektronikus úton megküldi a Miniszterelnökség részére.

a) TKÖ havi értékelőlap


Az ösztöndíjasok tevékenységét a mentor és a szakmai gyakorlat helyszínéül szolgáló szervezeti egység vezetője havonta közösen értékeli. A havi mentori értékelést megelőzően az ösztöndíjas értékeli saját tevékenységét. Az értékelőlap részletesen tartalmazza az ösztöndíjas adott hónapra vonatkozó konkrét feladatait, az azokhoz kapcsolódó esetleges nehézségeket, továbbá az elvégzett feladatok – meghatározott véleményezési szempontok alapján történő – értékelését.
Itt kerül rögzítésre az igazolt és igazolatlan hiányzások száma. A mentor az aláírt havi értékelőlapot a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elektronikus formában megküldi a KKO részére, az általa meghatározott módon és formátumban.

b) TKÖ kiemelt értékelőlap


A mentor az 1-3., 4-6., 7-9. hónapok szakmai gyakorlatáról negyedéves értékelőlapot tölt ki, amelyen összesíti az értékelőlapokon rögzített eredményeket, és összességében értékeli az ösztöndíjas adott időszakban végzett tevékenységét.
A mentor az aláírt kiemelt értékelőlapot tárgyhót követő hónap 10. napjáig elektronikus formában megküldi a KKO részére, az általa meghatározott módon és formátumban.


c) TKÖ Program kiemelt és összesítő értékelőlap


A TKÖ Program végén a mentor a TKÖ szakmai gyakorlati programtervben meghatározottak alapján elkészíti a TKÖ ösztöndíjas utolsó negyedéves kiemelt értékelését, valamint a korábbi kiemelt értékelőlapok eredményei alapján összesítő értékelést készít az ösztöndíjas tevékenységéről. A mentori értékelést megelőzően az ösztöndíjas értékeli saját – a TKÖ Program teljes időtartamára vonatkozó – tevékenységét.


Kizárás


Amennyiben a mentor személyével kapcsolatosan – mentori tevékenysége ellátása során – súlyos szakmai vagy magatartási probléma (alkalmatlanság) merül fel (az ösztöndíjas részéről érkező jelzés, az értékelőlapokon a mentort érintő egyértelmű negatív értékelés), abban az esetben a Miniszterelnökség haladéktalanul értesíti a befogadó intézményt. A befogadó intézmény – szükség esetén – új mentor személyére tesz javaslatot, és kéri a KKO-t, hogy kezdeményezze a korábbi mentor célfeladat-kitűzés visszavonását. Mindezt követően a PIB haladéktalanul dönt az új mentor kijelölésére vonatkozó javaslat jóváhagyásáró

Juttatás

A mentori tevékenységet a mentor rendkívüli, célhoz kötött feladatként, munkakörén felül látja el, melyért céljuttatásban részesül.